-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50. výročie založenia MŠ

Fotogaléria z osláv 50. výročia založenia Materskej škôlky - LINK

 


 

          Aktuálne oznamy

VENOVANIE  2%  Z  DANE

 

                    tlačivo : https://mssaca.wbl.sk/vyhlasenie_2_perc.dane_za_rok_2022_ms.pdf

 

 

Ď A K U J E M E

 

 

 

 

POZOR ZMENA ÚČTU RZ

Vážení rodičia,

Rodičovské združenie pri Materskej škole Košice-Šaca oznamuje, že platba príspevku Rodičovského združenia na školský rok 2021/2022 bude 50 € (5€/mesiac). Poplatok za

1.polrok 25 € je potrebné zaplatiť na číslo účtu:

 

SK7509000000005177069946       

Rodičovské združenie pri Materskej škole Košice-Šaca 

Variabilný symbol - uvádzať číslo triedy

 

Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na skvalitnenie materiálneho zabezpečenia výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole (edukačný materiál, zariadenie tried, spotrebný materiál a p.), ako aj na zakúpenie balíčkov (Mikuláš a MDD), vzdelávacie a zábavné aktivity počas školského roka.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A k t u a l i t y

Info - dotácia - strava  povinnosti

 

Vážení rodičia informujeme Vás a zverejňujeme informáciu od zriaďovateľa

MČ Košice-Šaca:

 ZMENY -  STRAVA – DOTÁCIA

Štátna dotácia stravné pre deti – prípravkárov končí.

Od 1.9.2021 si budete hradiť stravné 1,45 € deň.

V prípade potreby kontaktujte vedúcu školskej jedálne (- 0910 321 682).

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8. 2021, žiadame o informovanie rodičov o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia  na stravu v sume 1,30 eur za deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností a odobralo stravu sú:

  • Dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a rodina je v PHN (=pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (=životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže potvrdením z ÚPSVaR.
  • Každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, kde je najmenej 50% detí v HN.
  • Doplnené o novú skupinu detí (ktoré už dovŕšili 6 rokov a ešte nedovŕšili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový nárok neuplatnil ). Čestné vyhlásenie o neuplatnení daňového bonusu je potrebné vypísať, podpísaťa doručiť do riaditeľne MŠ do 30.07.2021.

Žiadame štatutárov upozorniť rodičov na informáciu, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 z.č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa  ako dotáciu na stravu. (Vzor čestného vyhlásenia o neuplatnení daňového bonusu je v prílohe).

Zároveň upozorňujeme, aby rodičia deti z rodín v ŽM predložili Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR – Popradská 74, najneskôr do 10.8.2021.

https://mssaca.wbl.sk/cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_danoveho_bonusu.docx

 

Materská škola, Mládežnícka 2, Košice-Šaca  

                 

aktualizované: 03.02.2023 14:40:16