Finančné pásma na nákup potravín

https://mssaca.wbl.sk/financne_pasma.pdf

https://mssaca.wbl.sk/financne_pasma_1.pdf

 

Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu, ktorá obsahuje množstvo zeleniny a ovocia. Týždenný jedálny lístok je pravidelne vystavený na informačnej nástenke vo vestibule MŠ a na jednotlivých oddeleniach k nahliadnutiu všetkým rodičom.

Oznam vedúcej školskej jedálne:

Informácia o zmene zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  v pôsobnosti MPSVR SR  s účinnosťou od 1.1.2019

Dotácie na stravu od 01.01.2019- na deti podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona, navštevujúce posledný ročník materskej školy  


Vyhláška MŠ SR o zariadení školského stravovania podľa paragrafu 142 zákona č. 245/ 2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Desiata     0,36 Eur

Obed         0,85 Eur

Olovrant   0,24 Eur

Spolu        1,45 Eur

    Strava musí byť zaplatená vždy do 5. dňa v mesiaci na IBAN: SK50 1100 0000 0026 2875 2469. Stravné v prípade neprítomnosti dieťaťa sa odratáva o mesiac neskôr. V prípade, že dieťa nepríde do MŠ, treba ohlásiť jeho neprítomnosť na stravu u učiteľky alebo v školskej jedálni telefonicky ,alebo zanechat odkaz na záznamníku najneskôr do 8.00 hod. . V prípade nejasností sa môžete informovať u vedúcej školskej jedálne.

Stránkové dni

Pondelok- Štvrtok: 9.00 – 15.00

VZN

https://mssaca.wbl.sk/vzn1.pdf

https://mssaca.wbl.sk/vzn2.pdf

https://mssaca.wbl.sk/vzn3.pdf

 

Jedálny lístok tu:

 

aktualizované: 03.02.2023 14:40:16