Zloženie výboru združenia rodičov školy v školskom roku 2020/2021
 

Členovia:           1.tr.     Ing. Hana Janderová

                           2.tr.     Veronika Hudáková

                           3.tr.     Mgr. Lucia Sedano Raymondi

                           4.tr.     Ing. Jana Petrášová, Ing. Štefánia Vovčková

                           5.tr.     

                           6.tr.     Katarína Jurašková

                           7.tr.     Ing. Ľudmila Liptáková

  

Výbor RR je zaregistrovaný ako samostatný právny subjekt.

Vytvorila sa tak možnosť darovať 2% dane pre našu MŠ.

Touto cestou žiadame všetkých rodičov a priateľov školy, aby

túto možnosť využili a tak prispeli 2%-ou finančnou čiastkou

našim najmenším predškolákom.

Zároveň Vás žiadame, vážení rodičia, o úzku spoluprácu pri

realizovaní rôznych akcií pre deti, ktoré budeme organizovať

v spolupráci s MŠ v školskom roku 2020/2021

Tešíme sa na spoluprácu.

 

Vážení rodičia,

Rodičovské združenie pri Materskej škole Košice - Šaca oznamuje, že platbu príspevku Rodičovského združenia na  školský rok 2021/2022 bude 50 € (5€/mesiac). Poplatok za 1. polrok 25 € je potrebné zaplatiť na číslo účtu:

SK7509000000005177069946    Rodičovské združenie pri Materskej škole Košice - Šaca

Variabilný symbol - uvádzať číslo triedy

                                                              do 15.10. 2021.

Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na skvalitnenie materiálneho zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu v materskej škole (edukačný materiál, zariadenie tried, spotrebný materiál atď.), ako aj na zakúpenie balíčkov      (Mikuláš, MDD), vzdelávacie a zábavné aktivity počas školského roka.

Ďakujeme

Rodičovské združenie pri Materskej škole Košice -  Šaca.

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 21.10.2021 12:38:36