Rada školy pri MŠ Mládežnícka 2, Košice-Šaca:

 

Predseda:

Mgr. Iveta Balážová

pedagóg

Podpredseda:

Mgr. Jana Rešteiová

pedagóg

Členovia:

Ing. Gabriela Matisová

nepedagóg

Ing. Daniel Petrík

delegovaný zriaďovateľom

Ing. Tomáš Havrila

delegovaný zriaďovateľom

Marek Hutník

delegovaný zriaďovateľom

Mgr. Miroslav Andrássy

delegovaný zriaďovateľom

Ing. Ľudmila Liptáková

rodič

Martin Soták

rodič

Ing. Slávka Dutková

rodič

Mgr. Mária Borová

rodič

  

Rodičovské združenie školy:

Členmi RZ sú všetci rodičia, ktorých deti navštevujú MŠ, Mládežnícka 2. Radu Rodičovského združenia školy tvoria zástupcovia jednotlivých tried.


Predseda:

Mgr. Lucia Sedano Raymondi

Hospodár: 

Ing. Ľudmila Liptáková

Tajomník: 

Veronika Hudáková

Členovia: 

Mgr. Daniela Dubcová

Veronika Balogová

Ing. Veronika Pavlovičová

 

Výbor RR je zaregistrovaný ako samostatný právny subjekt.

Vytvorila sa tak možnosť darovať 2% dane pre našu MŠ.

Touto cestou žiadame všetkých rodičov a priateľov školy, aby

túto možnosť využili a tak prispeli 2%-ou finančnou čiastkou

našim najmenším predškolákom.

Zároveň Vás žiadame, vážení rodičia, o úzku spoluprácu pri

realizovaní rôznych akcií pre deti, ktoré budeme organizovať

v spolupráci s MŠ v školskom roku 2021/2022

Tešíme sa na spoluprácu.

tlačivo 2% z dane : https://mssaca.wbl.sk/vyhlasenie_2_perc.dane_za_rok_2021_ms.pdf

Vážení rodičia,

Rodičovské združenie pri Materskej škole Košice - Šaca oznamuje, že platbu príspevku Rodičovského združenia na  školský rok 2021/2022 bude 50 € (5€/mesiac). Poplatok za 1. polrok 25 € je potrebné zaplatiť na číslo účtu:

SK7509000000005177069946    Rodičovské združenie pri Materskej škole Košice - Šaca

Variabilný symbol - uvádzať číslo triedy

                                                              do 15.10. 2021.

Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na skvalitnenie materiálneho zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu v materskej škole (edukačný materiál, zariadenie tried, spotrebný materiál atď.), ako aj na zakúpenie balíčkov      (Mikuláš, MDD), vzdelávacie a zábavné aktivity počas školského roka.

Ďakujeme

Rodičovské združenie pri Materskej škole Košice -  Šaca.

 

 

 

 

 

 

aktualizované: 03.02.2023 14:40:16