O našej materskej škole

 

Materská škola sa nachádza v MČ Košice- Šaca v blízkosti U.S. Steel Košice.

Zariadenie pozostáva z jednej jednoposchodovej budovy so 4 triedami a troch prízemných pavilónov, v ktorých sú zriadené 3 triedy a z hospodárskej budovy, v ktorej je umiestnená riaditeľňa, školská kuchyňa, kancelária vedúcej ŠJ a trieda č. 8.

V školskom roku 2020/2021 je v prevádzke 6 tried. MŠ poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so zdravotným postihnutím.

Prevádzka MŠ je od 6.00 do17.00 hod. Kapacita MŠ v šk. roku 2020/2021 je 150 detí. K 1.9.2020 jezapísaných 120 detí, odklad povinnej školskej dochádzky majú 6 deti. Od 1.12.1996 sme získali certifikát ŠPZ, kde sme sa zaradili do siete zdravých škôl.Profilácia našej školy je zameraná na ,, Zdravú školu“, pohybovú a estetickú výchovu formou krúžkovej činnosti. Výučbu AJ poskytujeme od roku 1995.

 

Profilácia školy

 

1. Plnenie projektu ŠPZ v spolupráci s rodičmi

- zdravotná výchova a rozvoj pohybových aktivít

- zvyšovanie uvedomenia a citlivosti detí na problém prírody a ochrany životného prostredia

- ozdravovanie stravovacích návykov

- výchova k prosociálnosti a humanizácia výchovno- vzdelávacieho procesu

2. Predplavecká výchova

3. Škola v prírode

4. Vyučovanie Anglického jazyka 

5. Hudobno- pohybový krúžok

6. Bábkarský krúžok                              

7. Výtvarný krúžok

   

Klady a nedostatky MŠ

(Otvára sa v novom okne)

Klady_a_nedostatky_ms.pdf

Správa o výsledkoch a podmienkách vvz činnosti za školský rok 2013/2014 

(Otvára sa v novom okne)

https://mssaca.wbl.sk/hpsc107.pdf

 

Správa o výsledkoch a podmienkách vvz činnosti za školský rok 2014/2015 

(Otvára sa v novom okne)

https://mssaca.wbl.sk/hpsc139__1_.pdf

Správa o výsledkoch a podmienkách vvz činnosti za školský rok 2015/2016 

(Otvára sa v novom okne)

https://mssaca.wbl.sk/ccf05102016_00000.jpg

Správa o výsledkoch a podmienkách vvz činnosti za školský rok 2016/2017 

(Otvára sa v novom okne)

https://mssaca.wbl.sk/hpsc21.pdf

aktualizované: 03.02.2023 14:40:16